Reciklažno dvorište Grada Solina

Reciklažnim dvorištem upravlja: Čistoća d.o.o. Split

Oznaka: REC-52-G-2

RADNO VRIJEME: 

- ponedjeljak, srijeda, petak: 8-15 sati

- utorak, četvrtak: 11-18 sati

- subota: 8-13 sati

- nedjelja i praznik: ZATVORENO

 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Uvjeti kojima mora udovoljiti građevina za gospodarenje otpadom, reciklažno dvorište su kako slijedi:

  1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,
  2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš,
  3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada,
  4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu,
  5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara,
  6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad,
  7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom,
  8. da je građevina označena sukladno Pravilniku,
  9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu,
  10. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem otpada dužna je:

1. zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom sljedećem komunalnom otpadu nastalom u kućanstvu na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište: problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad,

2. odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima,

3. predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada,

Reciklažno dvorište Solin_Sv.Kajo planira se izgraditi na području eksploatacijskog polja Sv.Kajo na k.č.z. 3086/4 (č.z. 459/4) k.o. Solin
Površina RD Solin: cca 1500m2

 

POPIS OTPADA KOJEG JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMATI

 

OPIS OTPADA

KLJUČNI BROJ

NAZIV OTPADA

problematični otpad

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

20 01 13*

otapala

20 01 14*

kiseline

20 01 15*

lužine

20 01 17*

fotografske kemikalije

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

20 01 27*

boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

20 01 29*

detergenti koji sadrže opasne tvari

20 01 31*

citotoksici i citostatici

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

otpadni papir

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

20 01 01

papir i karton

otpadni metal

15 01 04

metalna ambalaža

20 01 40

metali

otpadno staklo

15 01 07

staklena ambalaža

20 01 02

staklo

otpadna plastika

15 01 02

plastična ambalaža

20 01 39

plastika

otpadni tekstil

20 01 10

odjeća

20 01 11

tekstil

krupni (glomazni) otpad

20 03 07

glomazni otpad

jestiva ulja i masti

20 01 25

jestiva ulja i masti

boje

20 01 28

boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

deterdženti

20 01 30

detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

lijekovi

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

baterije i akumulatori

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

električna i elektronička oprema

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

građevni otpad iz kućanstva1

17 01 01

beton

17 01 02

cigle

17 01 03

crijep/pločice i keramika

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

ostalo

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

16 01 03

otpadne gume

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03*)


Print   Email