Glavna svrha uspostave reciklažnog dvorišta je potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje:

problematičnog otpada iz kućanstva

te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, umjesto česte prakse odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u manjoj mjeri u okoliš

električnog i elektroničkog otpada

(običnog i onog koji sadrži opasne tvari), osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog odvoza takvog otpada iz kućanstava (razni uređaji većih dimenzija i mase); time se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad ili ostaje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana.

glomaznog otpada manjih dimenzija i mase

(uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima) umjesto da završava u miješanom komunalnom otpadu ili ostaje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana.

posebnih kategorija otpada

kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad.